Projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „Nasza Wiedza – Naszą Szansą na Przyszłość” uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Naszej Szkoły. Dzięki realizacji projektu mogliśmy zorganizować bezpłatnie uczniom naszej szkoły dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także kursy oraz wycieczki. Zajęcia te pomogły lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz lepiej odnaleźć się na rynku pracy.